Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Little Miss Pineapple die tot stand zijn gekomen met de consument via koop op afstand. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op http://www.littlemisspineapple.nl. De Algemene Voorwaarden kunnen daar tevens worden gedownload of afgedrukt. Op verzoek worden de Algemene Voorwaarden door ons toegezonden.
1.2 Door het accepteren van een aanbieding danwel het plaatsen van een bestelling verklaart de consument akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft, dan zal Little Miss PIneapple dit duidelijk vermelden.
2.2 Little Miss Pineapple zal haar producten zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw beschrijven. Kennelijke vergissingen of fouten binden Little Miss Pineapple niet.
2.3 Little Miss Pineapple zal bij haar aanbiedingen duidelijk de rechten en plichten van de consument vermelden wanneer die een aanbieding accepteert. Daartoe behoren vermelding van de prijs, bezorgkosten, betalingswijze en het herroepingsrecht.
2.4 Little Miss Pineapple is gerechtigd een bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden. Er is pas sprake van een overeenkomst zodra Little Miss Pineapple de bestelling heeft geaccepteerd.

Herroepingsrecht
3.1 Na aankoop heeft de consument het recht een artikel, met uitzondering van op maat gemaakte gepersonaliseerde artikelen, zonder opgaaf van reden te retourneren. De consument heeft 14 dagen de tijd om het artikel aan te melden voor retour middels mail naar info@littlemisspineapple.nl , ingaande op de dag van ontvangst door de consument. Indien een artikel door zijn aard niet onder het herroepingsrecht valt, zal dit door Little Miss Pineapple vermeld worden in het aanbod.
3.2 Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien de consument een artikel wenst te retourneren op grond van het herroepingsrecht, dient dit ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te geschieden. Een verzegeling mag niet verbroken zijn. De consument dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking van de retourzending en de verzendkosten voor zijn rekening te nemen. De consument retourneert het betreffende artikel zo snel mogelijk, maar binnen een periode van 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 3.1 vermelde melding.
3.3 Bij retournering conform de voorwaarden, binnen de zichttermijn van 14 dagen, en de 14 dagen voor retournering zal Little Miss Pineapple het aankoopbedrag binnen 7 dagen na ontvangst van het artikel terugbetalen.
3.4 Na aankoop van een op maat gemaakt artikel heeft de consument niet het recht dit artikel te retourneren, daar dit artikel naar eigen wens geproduceerd is.

Prijzen en betalingen
4.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten of diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden apart vermeld.
4.2 Gedurende de vermelde geldigheidsduur zal Little Miss Pineapple prijzen niet verhogen, tenzij sprake is van verandering in BTW-tarieven of extreme schommelingen in vreemde valuta die voor Little Miss Pineapple van belang zijn.
4.3 Betaling dient te geschieden op een door Little Miss Pineapple aangeboden betaalwijze. Little Miss Pineapple kan niet verplicht worden een andere betaalwijze te accepteren. Little Miss Pineapple is gerechtigd nadere voorwaarden aan de betaling te verbinden. Bij betaling via bank of giro geldt als dag van betaling de dag waarop het bedrag op de rekening van Little Miss Pineapple is bijgeschreven.
4.4 Betaling dient direct na een bestelling voldaan te worden. Als het verschuldigde bedrag ontvangen is door Little Miss Pineapple zal de bestelling in behandeling genomen worden en verwerkt worden.
4.5. Indien de consument in gebreke blijft, is Little Miss Pineapple gerechtigd de betreffende overeenkomst uit te stellen danwel te ontbinden.

Levering
5.1 De vermelde levertijden bij de producten zijn indicatief met een maximale levertijd van 30 dagen. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling, tenzij de levertijd zodanig lang is, dat van de consument redelijkerwijs niet verwacht mag worden dat hij de overeenkomst in stand houdt. In dat geval zal Little Miss Pineapple het aankoopbedrag binnen 7 dagen retourneren aan de consument.
5.2 Als afleveradres geldt het door de consument opgegeven adres. Voor schade als gevolg van fouten of onvolkomenheden in het door de consument opgegeven bezorgadres is Little Miss Pineapple niet aansprakelijk.
5.3 Leveringen vinden alleen plaats naar landen die door Little Miss Pineapple zijn vermeld. Little Miss Pineapple kan niet verplicht worden tot levering naar andere landen.

Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle door Little Miss Pineapple geleverde producten of diensten blijven eigendom van Little Miss Pineapple totdat de consument alle verplichtingen uit alle overeenkomsten is nagekomen. Het risico van schade of vermissing gaat over op de consument vanaf het moment van levering.

Conformiteit en garanties
7.1 Little Miss Pineapple draagt er zorg voor dat bestelde producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.
7.2 Wanneer een product gezien zijn aard onder garantie wordt geleverd en er treedt een gebrek op binnen de garantietermijn, dan dient de consument Little Miss Pineapple daarvan schriftelijk of via e-mail op de hoogte te stellen. Little Miss Pineapple zal het artikel ter reparatie terugnemen dan wel vervangen, mits het gebrek niet door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik is ontstaan. De keuze voor reparatie of vervanging ligt bij Little Miss Pineapple.
7.3 Garantie is beperkt tot de termijn die door de producent of leverancier van het product is vastgesteld.

Reclames en aansprakelijkheid
8.1 De consument dient een artikel bij ontvangst zo spoedig mogelijk te controleren. Eventuele gebreken of transportschade dienen binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk of via e-mail te worden gemeld aan Little Miss Pineapple.
8.2 Little Miss Pineapple zal na ontvangst van de klacht de artikelen, na retournering daarvan, ofwel vervangen ofwel het aankoopbedrag terugbetalen.
8.3 Voldoet een artikel bij normaal gebruik niet aan de kwaliteitsnormen die er redelijkerwijs aan gesteld mogen worden, dan kan de consument Little Miss Pineapple daarvan schriftelijk danwel via e-mail op de hoogte stellen en zal Little Miss Pineapple de klacht beoordelen en zonodig het betreffende artikel repareren of vervangen.

Overmacht
9.1 Little Miss Pineapple kan niet worden verplicht tot het nakomen van een overeenkomst of deel ervan, indien er sprake is van overmacht. Little Miss Pineapple heeft in dat geval het recht de overeenkomst op te schorten, slechts deels na te komen danwel te ontbinden zonder vergoeding van schade aan de consument. Dit ontslaat de consument niet van de verplichting tot betaling van dat deel van de overeenkomst dat wel is nagekomen en een zelfstandige waarde vertegenwoordigt.
9.2 Duurt de periode van overmacht langer dan 2 maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op elke overeenkomst tussen Little Miss Pineapple en de consument is het Nederlands recht van toepassing, ook als de producten of diensten geheel of gedeeltelijk in het buitenland zijn geleverd.
10.2 Little Miss Pineapple en de consument zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2024 Little Miss Pineapple | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel